imprimir

Medidas para favorecer a contratación estable

  Con motivo da publicación do Real Decreto Lei 26/2013 do 20 de decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empleabilidade dos traballadores, remitímosche unha análise elaborada sobre as principais modificacións introducidas por este e que afectan a bonificacións, tipos de cotización, contratos de traballo, período de proba, distribución irregular de xornada e redución de xornada por garda legal.

  REAL DECRETO LEI 26/2013, do 20 de decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empleabilidad dos traballadores. (BOE 21 decembro 2013).

imprimir

Barómetro CIS Novembro 2013

  Para o teu coñecemento infórmote que foi publicado o barómetro do CIS do mes de novembro. No devandito barómetro recolléronse preguntas interesantes en relación coa pertenza e participación a determinadas asociacións ou grupos (partidos políticos, sindicatos, colexios profesionais, asociacións empresariais, etc..).

  Polo que respecta ás preguntas relacionadas coa participación ou pertenza a unha asociación de empresarios, o 95,8% dos enquisados manifesta que nunca pertenceu a unha asociación de empresarios, e só un 1,2% pertence e participa activamente.

  En canto ao principal motivo de pertenza a unha asociación de empresarios, é porque de forma conxunta se poden lograr máis obxectivos que individualmente (27,6%), seguido da defensa dos seus intereses (21,4%).

imprimir

Convenios con empresas de servizos

 A Asociación de Minoristas del Puerto de A Coruña , no seu interese por ofrecer novos servizos aos seus membros comunícavos que chegou a acordos de colaboración vantaxosos para os seus asociados coas firmas CE Consulting Empresarial, especializada en consultoría e asesoría empresarial e con Asfilain, S.L., especializada en busca de financiamento (axudas e subvencións). Para poder beneficiarse destes acordos é imprescindible estar dado de alta na Asociación.
imprimir

Receitario de ADEPESCA

 A Asociación de empresarios detallistas de peixes de Madrid (ADEPESCA) desenvolveu unha campaña, en colaboración coa Dirección Xeral de Comercio e Desenvolvemento Económico do Concello de Madrid, para promover o consumo dos produtos pesqueiros, a través dunha canle de receitas en internet.

 Para iso graváronse 30 videos de receitas propostas polos especialistas do peixe, que poden ser capturados polos códigos QR dos folletos que se repartirán nas peixarías de Madrid, así como na súa páxina web, en www.adepesca.com/recetas. Desta forma os videos pódense capturar en calquera momento dunha forma cómoda e sinxela.

imprimir

Indicador mensual de Confianza do Consumidor (ICC) do mes de xaneiro de 2013

  O Indicador mensual de Confianza do Consumidor (ICC) do mes de xaneiro, publicado hoxe polo Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS), sitúase en 55,7 puntos (máis de once puntos por enriba do mes anterior), o que supón un notable incremento con respecto aos últimos meses, que se produce tamén en todos os seus compoñentes: aumenta considerablemente a valoración da situación actual (+9,5), aínda que o maior crecemento o experimenta a valoración das expectativas (+13,3). Non obstante, en comparación cos resultados de xaneiro de 2011, a confianza do consumidor segue en niveis inferiores.