imprimir

Vaia peixe! o dos minoristas

Vaia peixe! o dos minoristas   A Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña puxo en marcha unha Campaña de Promoción do Consumo de Peixe e Marisco de Proximidade que se denominou Vaia peixe! o dos minoristas.

  Tal e como se indica no nome da Campaña promocionaremos o Consumo de Peixe e Marisco de Proximidade nos mercados e puntos de venda dos nosos asociados apoiados con varios tipos de publicidade, carteis, dípticos, folletos, un sitio web, redes sociais na internet, radio, prensa, televisión, etc. que levaremos a cabo durante os anos 2017 e 2018.

  Mañá sairán os primeiros anuncios en prensa e está xa funcionando o sitio web www.vaiapeixe.com e as páxinas en facebook e twitter

Consellería do Mar - Xunta de Galicia Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ärtabro Sur Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña Galicia Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) - Unión Europea
imprimir

Programa definitivo “Cadea de Valor Pesqueira e Acuícola: Mirando ao futuro”

  Estamos moi preto xa do 9 de Outubro, unha das datas sinaladas para a Cadea Pesqueira xa que se celebra o Congreso "Cadea de Valor Pesqueira e Acuícola: Mirando ao futuro". Esta actividade foi impulsada por FEDEPESCA e cofinanciada polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), baixo o lema "Investimos na pesca sustentable".

  Os retos para o futuro serán os grandes protagonistas da Xornada, que se estruturou en 5 mesas redondas que abordarán os principais temas de interese para o sector, como son a promoción, os aspectos sociais, a innovación, a sustentabilidade e a comunicación.

  Contaremos coa presenza de relatoras con dilatada experiencia en cada un dos temas que se abordarán no congreso que nos ofrecerán a súa visión sobre as diferentes temáticas.

  Tras a Xornada celebrarase no mesmo lugar unha homenaxe ao Presidente saínte de FEDEPESCA e ADEPESCA, D. Gonzalo González que comezará ás 17 h e finalizará ás 18:15 h aproximadamente.

imprimir

As pescaderías tradicionais apostan polos hábitos de vida saudable

 • As pescaderías tradicionais demostran o seu compromiso cos hábitos de vida saudable mediante o vídeo "Peixe e Deporte".
 • Esta actividade foi cofinanciado polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca baixo o lema "Investimos na pesca sustentable".
 • Mediante este tipo de iniciativas preténdese fomentar hábitos saudables como é unha dieta equilibrada, onde o peixe xoga un papel fundamental e a práctica dalgún deporte.

  Cada vez son máis os datos que nos informan de que patoloxías como a obesidade ou o sobrepeso aumentan a súa prevalencia entre a poboación. Con este escenario exponse a necesidade de levar a cabo iniciativas que promovan uns hábitos de vida saudable.
Un estilo de vida sa depende de diversos factores, entre os cales a dieta e o exercicio físico son fundamentais.

  Cunha sociedade cada vez máis envorcada en medios audiovisuais e novas formas de comunicación como as redes sociais, é necesario promover estes hábitos de vida saudable empregando novas ferramentas e tendencias para que a mensaxe realmente cale entre a poboación e desta forma cúmprase o obxectivo principal, que é fomentar hábitos relacionados cunha vida sa entre os consumidores.

  Os peixeiros profesionais están altamente comprometidos con este obxectivo, e por este motivo FEDEPESCA (A Federación Nacional das Pescaderías Tradicionais) presentará un vídeo chamado "Peixe e Deporte", que relaciona directamente dous alicerces fundamentais da vida saudable, como son unha dieta saudable onde o peixe ten un papel fundamental e o deporte.

  Este vídeo foi cofinanciado polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca baixo o lema "Investimos na pesca sustentable".

  A través de diversos deportistas amateur e amantes do peixe que practican diferentes deportes coñeceremos todas as vantaxes que supón o consumo de peixe en xeral e todos os puntos positivos que o peixe ofrece para os deportistas en particular. Un amplo abanico de disciplinas deportivas serán incluídas neste vídeo, desde as máis populares como o Running ata as máis descoñecidas como o deporte ecuestre dentro da disciplina de Doma Clásica.

  Neste vídeo reflíctese que o deporte é accesible a calquera persoa, por este motivo os protagonistas son persoas que practican o seu deporte a un bo nivel, pero sen dedicarse de maneira total a iso. Ao longo do vídeo poderemos coñecer en que axuda o peixe ao noso rendemento deportivo, co obxectivo de motivar aos consumidores para mellorar o seu estilo de vida, incluír a actividade física e por suposto o consumo de peixe.

  Con este tipo de iniciativas as pescaderías tradicionais demostran o seu compromiso coa mellora do estilo de vida dos consumidores, e faio mediante medios moi atractivos para a poboación como son os medios audiovisuais, concretamente os vídeos. Ademais a difusión apoiarase principalmente en redes sociais deixando patente que as pescaderías son un sector moderno e actual que sabe aproveitar todo o potencial das novas formas de comunicación.

imprimir

Alegacións de FEDEPESCA ao proxecto de Real Decreto sobre redución do consumo de bolsas de plástico

  A Federación Nacional de Asociacións Provinciais de Empresarios Detallistas de Peixes e Produtos Conxelados (FEDEPESCA) con CIF G 28605822 e con domicilio a efecto de notificacións en Rúa Fernández da Fouce 32, 28010, Madrid e no seu nome como representante e directora xerente Dona María Luisa Álvarez Branco, procedo a enviar as alegacións da organización á que represento no marco do trámite de audiencia pública aberto en relación coa Proposta Proxecto de Real Decreto sobre Redución do consumo de bolsas de plástico e polo que se crea o rexistro de produtores de produtos (REPP), ante este órgano comparezo e DIGO:

  PRIMEIRO.- Que FEDEPESCA, fundada en 1978, representa actualmente a máis de 7.200 establecementos detallistas de venda de produtos pesqueiros e acuícolas frescos e conxelados que empregan a máis de 35.000 persoas. O seu obxectivo primordial é a defensa dos intereses do sector e a mellora das súas condicións, así como o fomento da adaptación ás novas obrigacións lexislativas e a orientación das súas empresas cara á excelencia empresarial. O 50% das nosas empresas non teñen traballadores por conta allea e, como o resto do comercio especializado, habemos de lembrar que falamos de microempresas.

  SEGUNDO.- Que ostentando a condición de interesada e tendo coñecemento da tramitación do proxecto de real decreto que incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2015/720/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de Abril de 2015 pola que se modifica a Directiva 94/62/CE no que se refire á redución do consumo de bolsas plástico lixeiras, veño facer constar nosas seguintes consideracións sobre o articulado:

  TITULO II: Medidas, obrigacións e campañas para a redución do consumo de bolsas de plástico

  Artículo 4. Medidas para reducir o consumo de bolsas de plástico

  As medidas que se adoptan, en función da súa data de entrada en vigor, son as seguintes:

 1. A partir do 1 de marzo de 2018:
  1. Prohíbese a entrega gratuíta aos consumidores de bolsas de plástico nos puntos de venda de bens ou produtos, fóra das bolsas de plástico moi lixeiras.
  2. Os comerciantes cobrarán unha cantidade, por cada bolsa de plástico que proporcionen ao consumidor. Para determinar o prezo das bolsas de plástico, os comerciantes poderán tomar como referencia os prezos orientativos establecidos no anexo I.
  3. Así mesmo os comerciantes informarán os consumidores dos prezos establecidos, expoñéndoos ao público nun lugar visible.
 2. A partir do 1 de xaneiro de 2020:
  1. Prohíbese a entrega de bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras ao consumidor nos puntos de venda de bens ou produtos, agás se son de plástico compostable.
  2. Prohíbese a entrega aos consumidores, nos puntos de venda de bens ou produtos, de bolsas de plástico fragmentables.
  3. As bolsas de plástico de espesor igual ou superior a 50 micras conterán unha porcentaxe mínima do 30% de plástico reciclado.
Consideracións
 1. Gustaríanos facer mención especial ao apartado 2.a) no que se prohibe a entrega de bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras fóra das bolsas de plástico compostables. Nel, non se fai mención expresa a se a entrega deste tipo de bolsas aos consumidores é gratuíta ou non. Entendemos que non sería posible entregalas de forma gratuíta aínda que sexan compostables, polo que consideramos que sería necesario incluílo na redacción do Real Decreto, xa que o seu uso supón un incremento dos gastos para os comerciantes ao ser as mesmas máis custosas.
 2. Non consideramos acertado establecer dous prazos temporais de cumprimento de obrigacións distintas. A división da adopción das medidas para reducir o consumo de plástico en dúas fases supón un incremento na dificultade de comunicar as medidas aos comerciantes debido a que nun principio, a data 1 de Marzo de 2018; os comerciantes terían que estar informados sobre a non entrega gratuíta de bolsas, salvo as moi lixeiras; para despois, o 1 de xaneiro de 2020 volver informar da prohibición definitiva das bolsas de plástico lixeiras que non sexan compostables. Ademais, os comerciantes estarán obrigados a expoñer os prezos ao público do cobro de bolsas, prezo e información que deberían de modificar a partir do 1 de Xaneiro de 2020, pois pasarían a ser compostables.

  Así mesmo, produciríase un incremento no gasto dos medios utilizados para informar das medidas levadas a cabo ao ter que realizar, segundo o proxecto de Real Decreto, campañas de sensibilización e información primeiro para informar sobre as medidas que entran en vigor no ano 2018 e posteriormente para as que entran en vigor no ano 2020.

  Estas campañas de sensibilización e información realizaranse a partir da entrada en vigor do Real Decreto. A entrada en vigor do Real Decreto é unha data indeterminada polo que consideramos que se trata dun espazo temporal moi corto dada a proximidade no tempo para partir do cal se van a aplicar as medidas, 01 de Marzo de 2018.

  Non debemos esquecer que en España, no ano 2016, contabamos con 462.450 empresas activas, das que o 68,2% corresponden a persoas físicas. (Fonte DIRCE do INE, 2016), sendo 216.855 empresas do total de menos de 10 asalariados. O total de persoas empregadas no comercio é de 1.849.955.

  É por iso, polo que cremos pouco realista poder informar e formar a todos os comerciantes sobre estas obrigacións, así como aos traballadores do comercio, que tamén han de entregar as bolsas.

  Non podemos deixar que miles de pequenas empresas queden "fóra da lei" por descoñecemento, e para facer posible esta transformación en dúas etapas, a administración pública debería comprometer orzamento suficiente para que todos os pequenos empresarios coñecesen as súas obrigacións en cada unha das etapas, así como os cidadáns. Non se pode deixar en mans das empresas o labor de informar os consumidores.

  No caso de que haxa comercios que non cobren e outros que si, como é previsible, será difícil unificar ao comercio se os consumidores non teñen claro que a entrega gratuíta de bolsas de máis de 15 micras xa non é posible por Lei.

  Proposta de redacción:

 1. A partir do 1 de Marzo de 2018 prohíbese a entrega gratuíta aos consumidores de bolsas de plástico nos puntos de venda de bens ou produtos.
 2. Os comerciantes cobrarán unha cantidade por cada bolsa de plástico que proporcionen ao consumidor. Para determinar o prezo das bolsas de plástico, os comerciantes poderán tomar como referencia os prezos orientativos establecidos no anexo I.
 3. Están excluídas desta prohibición, e poderán entregarse de maneira gratuíta, as bolsas de plástico moi lixeiras que sexan necesarias por razóns de hixiene ou que se utilicen como envase primario para conter alimentos a granel como a froita, carne ou peixe a efectos de previr o desperdicio alimentario.

  TITULO IV: Réxime sancionador

  Artículo 10. Réxime sancionador

  O incumprimento do disposto neste real decreto será sancionado de conformidade co establecido na Lei 22/2011, do 28 de xullo, no texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, así como na lexislación das comunidades autónomas en materia de consumo.

Consideracións

  O proxecto de Real Decreto non regula un réxime sancionador concreto, se non que no seu articulado derívase ao establecido noutras normativas. En concreto á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados. Esta lei regula as infraccións no artigo 46 clasificándoas en moi graves, graves e leves. Dentro deste articulado facemos mención expresa ao artigo 46.3 m): "A elaboración, a posta no mercado ou a utilización de produtos ou envases no ámbito da responsabilidade ampliada do produtor do produto incumprindo as obrigacións que deriven desta Lei e das súas normas de desenvolvemento e das condicións impostas na autorización, sempre que non se perturbe gravemente a saúde e hixiene públicas, a protección do medio ambiente ou a seguridade dos consumidores". Esta infracción está clasificada como grave o que leva unha sanción de multa de 901 euros ata 45.000 euros.

  Igualmente, o artigo 46.4 b) establece que se considerarán infraccións leves: "A comisión dalgunha das infraccións indicadas nos apartados anteriores cando, pola súa escasa contía ou entidade, non merezan a cualificación de moi graves ou graves". Disto derívase unha sanción de multa de ata 900 euros.

  Como mencionamos anteriormente as nosas empresas forman parte do comercio especializado e trátanse de microempresas polo que consideramos que a cualificación das devanditas infraccións como graves ou leves supón unha sanción e carga económica desproporcionada para este tipo de comerciantes. As consecuencias serían máis negativas aínda se a sanción cualificásese como grave, xa que a multa ascende de 901 euros ata 45.000 euros o que dependería da administración pública que ostenta a potestade sancionadora para determinar o importe concreto da sanción.

  Por último, facer referencia ao apartado 47.2 da Lei 22/2011 que determina: "Nos supostos das infraccións reguladas nos apartados 46.2.l) e 46.3.m), o órgano que exerza a potestade sancionadora poderá acordar tamén, como sanción accesoria, o comiso das mercadorías, nese caso determinará o seu destino final". En concreto facemos referencia ao apartado 46.3 m) xa que o comiso das mercadorías supoñería unhas consecuencias moi negativas para os comerciantes ao non poder continuar coa súa actividade coas consecuentes perdas económicas que isto carrexaría aos seus negocios.

  É por iso, que consideramos acertado redactar un réxime sancionador concreto para regular as consecuencias derivadas do incumprimento normativo.

  Consideramos que era máis acertada e realista a proposta anterior e que, no caso de que o futuros sexan as bolsas compostables, pospoñer o prazo para a segunda etapa a 2023.

  Confiando en que estas consideracións sexan tidas en conta:

  Madrid, ao 14 de Setembro de 2017

imprimir

Congreso "Cadea de Valor Pesqueira e Acuícola: Mirando ao futuro"

 • O próximo 9 de Outubro de 2017 celebrarase o Congreso “Cadea de Valor Pesqueira e Acuícola: Mirando ao futuro”
 • Este Congreso estrutúrase en 5 mesas redondas con recoñecidos expertos onde se abordarán os temas de principal interese para o sector e os retos de futuro.
 • Esta Actividade organizada por FEDEPESCA está cofinanciada polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca baixo o lema "Investimos na pesca sustentable".

  O próximo 9 de Outubro de 2017 está prevista a celebración do Congreso “Cadea de Valor Pesquera e Acuícola: Mirando ao futuro”. A Federación das pescaderías tradicionais, FEDEPESCA, será a impulsora desta actividade, cofinanciada polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca baixo o lema "Investimos na pesca sustentable".

  Este Congreso, que se celebrará en Madrid, terá interesantes contidos e basearase no formato de "Mesa Redonda", con varias mesas con diferentes temáticas. Durante o evento abordaranse temas moi importantes non só para o sector comerciante polo miúdo de produtos pesqueiros e acuícolas, senón para toda a cadea de valor. Temas que preocupan a todos os operadores da cadea como son a promoción do produto, a innovación ou a comunicación serán puntos importantes da orde do día. Tamén asuntos que preocupan cada vez máis a consumidores e empresas, como son a sustentabilidade e o aspecto social.

  Tras a inauguración deste Congreso, darase paso a a primeira mesa redonda que estará orientada á promoción dos produtos pesqueiros e acuícolas, tema principal que perdeu boa parte do investimento público, debendo de explorar novas vías de promoción privada. Sobre a mesa estarán asuntos como as Organizacións Interprofesionais ou a redución do IVE. Tamén se presentarán estratexias promocionais de éxito.

  A segunda mesa abordará os aspectos sociais do sector. Cada vez máis empresas e consumidores prestan especial atención a este aspecto, tendo moi en conta criterios como a igualdade de xénero, o benestar animal, os métodos artesanais de pesca ou o desperdicio alimentario.

  Tras esta segunda mesa, a Innovación do sector será a protagonista e falarase sobre que é a innovación, e se ejemplificará con casos de I+D+i en España. As fontes de financiamento, outro asunto moi importante na área de innovación serán outro punto para tratar. O futuro do sector e a dixitalización abordaranse tamén durante este espazo.

  Tras a innovación poñerase o foco na sustentabilidade. Tema co que a sociedade e as empresas cada día están máis concienciadas, pero sobre o que existe moita confusión entre os cidadáns. O relacionado con este campo pode resultar difícil de definir para un sector tan particular como o pesqueiro e acuícola. Por este motivo abordaranse as diferenzas entre termos como sustentable ou ecolóxico, ademais de poñer outros temas sobre a mesa como selos privados de sustentabilidade ou a Rede Natura 2000, entre outros asuntos.

  Para poñer o broche final, a última mesa dedicarase á comunicación. O crecente aumento de noticias alarmistas relacionadas con produtos alimentarios e as novas formas de comunicación que apareceron das redes sociais ou internet fai necesaria a inclusión deste punto neste Congreso. Contarase con grandes expertos nesta materia que nos ofrecerán o seu punto de vista.

  Con este tipo de iniciativas preséntanse os principais retos de futuro para todo o sector pesqueiro e acuícola a nivel nacional, que é un dos máis potentes a nivel europeo.